Publicerad: 2017-02-13 07:00:00 Z
Effnetplattformen AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - januari-december 2016

 • Under kvartalet annonserades, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, en transaktion som sammanfattningsvis innebär att Effnetplattformen AB (publ) blir ett fastighetsbolag och kommer att byta namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), hädanefter "SBB". Den nuvarande verksamheten bestående av teknikrörelsen i Effnet AB samt plattformsverksamheten och investeringarna i Animated Games Sweden AB och Axxonen Properties AB, delas ut till aktieägarna i ett nytt bolag genom tillämpning av Lex Asea. Det nya bolaget kommeratt ansöka om notering på Nasdaq First North.
   
 • Koncernens omsättning för helåret uppgick till MSEK 9,6 (11,0) eller SEK1,32 (1,60) per aktie.
   
 • Rörelseresultatet för helåret var MSEK 2,9 (5,9). Nettoresultatet uppgick till MSEK 2,4 (4,9) eller SEK 0,33 (0,71) per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till MSEK 0,5 (3,3) eller SEK 0,07 (0,48) per aktie.
   
 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 22,6 (35,8) vilket motsvarar SEK 3,12 (4,95) per aktie.
   
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 37,0 (35,0) eller SEK5,12 (4,84) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 94 (93) procent.
   
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Efter kvartalets slut hölls en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna förvärvet av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB samt namnbytet till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
   
 • Stämman beslutade också om utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB som förvärvat Effnetplattformen AB:s nuvarande verksamhet och investeringarna i Animated Games Sweden AB och Axxonen Properties AB.
   
 • Effnetplattformen Dividend AB noterades på Nasdaq First North den 23 januari 2017.
   

Läs rapporten i sin helhet på

www.effnetplattformen.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08:00 CET.

Bolagets Certified Adviser är Remium

Om Effnetplattformen AB (publ)

Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget.

www.effnetplattformen.se