Publicerad: 2017-02-22 15:30:51 Z
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) meddelar uppfyllande av obligationsvillkor

SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), meddelar härmed att samtliga obligationsvillkor (avseende obligationen med ISIN: SE0009470115) som ska ha uppfyllts senast den 28 februari 2017 (SBB:s förvärv av samtliga aktier i Kuststaden Holding AB respektive Sörmlandsporten AB) och den 31 mars 2017 (Effnetplattformens förvärv av mer än 50 % av aktierna i SBB samt utställande av moderbolagsgaranti från Effnetplattformen) nu är uppfyllda.

Obligationsvillkoren i sin helhet finns tillgängliga på Effnetplattformens hemsida www.effnetplattformen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 16.30 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på wwww.effnetplattformen.se.